Për projektin

Kosova radhitet ndër vendet me përqindjen më të lartë të përdorimit të internetit në botë, por po ashtu ka edhe një shkallë të lartë të analfabetizmit dhe vetëdijes së ulët. Këto, së bashku me shumë faktorë tjerë socio-ekonomik dhe politik, e vendosin Kosovën në mesin e vendeve më të rrezikuara nga fenomeni i lajmeve të rreme dhe të dezinformatave. Qëllimi i këtij kursi është që përmes një mënyre interaktive, të interesuarit të marrin më shumë informata dhe njohuri për funksionimin e mediave, historinë e gazetarisë, trajtimin dhe identifikimin e lajmeve të rreme dhe deep fake teknologjisë.

Trajnimi online për lajmet e rreme është i ndërtuar në pesë njësi mësimore të grupuara në pesë kapituj. Në fund të secilës njësi mësimore është përgatitur një detyrë e cila mat nëse ndjekësi ka arritur ta kuptojë njësinë dhe arrin të ofrojë përgjigje të saktë. Në këtë fazë ndjekësit, varësisht nga njësia, do t’i ofrohet detyra që t’i kompletojë fjalitë duke i tërhequr me kursor opsionet e ofruara (drag and drop). Në modelin tjetër të pyetjeve ndjekësi do të përgjigjet në pyetjet e parashtruara me PO ose JO. Më tej, në modelin tjetër, ndjekësi do të klikojë mbi opsione për përgjigjet e sakta. Varësisht nga pyetjet, përgjigjet e sakta mund të jenë një dy apo edhe të gjitha opsionet e shfaqura si përgjigje. Pasi të kenë ndjekur të pesë njësitë mësimore, ndjekësit do t’i nënshtrohen një testi final dhe nëse ndjekësi ia del të plotësojë mbi 50% të pyetjeve, atëherë do të pajiset me certifikatën e ndjekjes së trajnimit. Në rast të përgjigjeve të gabuara, ndjekësi do të ketë mundësi ta përsërisë testin për herën e dytë dhe në rast se dështon, atëherë, për të fituar të drejtën që të ritestohet, duhet ta rindjekë kursin nga fillimi. Kur të ketë përfunduar me sukses kursin, kandidati/ja do të pranojë një certifikatë në emailin e tij/saj. Ky kurs online për lajmet e rreme (fake news) është përgatitur nga Demokraci Plus (D+), me përkrahje nga Konrad-Adenauer-Stiftung, Zyra në Kosovë.